สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

Office of Quality Assurance in Education (OQE)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

[ ลงชื่อใช้งาน ] [ ลงทะเบียนใช้งาน ]

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน วพม.

กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

 • คณะกรรมการจองวันตรวจประเมินคุณภาพภายใน วพม.  

ได้ตั้งแต่วันที่  22 เม.ย. 62   ถึง วันที่ 30 พ.ค. 62 


คลิกตรวจเอกสารรับตรวจประเมิน

 

ภาควิชา กศ. กรุณากรอกสถานที่รับตรวจประเมิน

คลิดเพื่อกรอกข้อมูลสถานที่รับตรวจ


Last updated: 19 เม.ย. 2562

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๑ และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๑

และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ประจำปี ๒๕๖๑

ในวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

 


Last updated: 19 ก.ค. 2561

งานประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

 • คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา (นโยบาย ระบบ และกลไก)
 • กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • การประเมินคุณภาพภายใน (ระดับภาควิชาและหน่วยสนับสนุน)
 • การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ของ ทบ. ประจำปี (ยศ.ทบ.)
 • การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของกองทัพ (สปท.)
 • การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.

 • Learn more

คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

พล.ต.หญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสดิ์

ประธานคณะกรรมการ

พ.อ.ผศ.อารมย์ ขุนภาษี

รองประธานคณะกรรมการ

พ.อ.ผศ.ดุสิต สถาวร

รองประธานคณะกรรมการ

พ.อ.หญิง นวพร หิรัญวิวัฒน์กุล

รองประธานคณะกรรมการ

พ.อ.หญิง ผศ. อนุสรา  วัฒนจันทร์

หน.สปค.วพม. / คณะกรรมการและเลขานุการ

พ.ท.หญิง ณัชชนม์ เจริญผล

คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


Learn more

งานบริหารยุทธศาสตร์ (Strategic Management)

Panel content

 • งานบริหารยุทธศาสตร์ (Strategic Management)

  แผนยุทธศาสตร์ วพม. พ.ศ. 2560 - 64

  แผนปฎิบัติราชการประจำปี

  กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ

  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

  รายงานผลการดำเนินการประจำปี


  Learn more

งานจัดการความรู้ (KM)

Panel content

 • งานจัดการความรู้ (KM)

  คณะทำงานด้านการจัดการความรู้ วพม.

  หัวข้อความรู้สำคัญของ วพม.

  กิจกรรมของชุมชนนักปฏิบัติ

  มหกรรมคุณภาพประจำปี


  Learn more

งานบริหารความเสี่ยง (RM)

Panel content

 • งานบริหารความเสี่ยง (RM)

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วพม.

  คู่มือการบริหารความเสี่ยง วพม.


  Learn more