สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

Office of Quality Assurance in Education (OQE)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

[ ลงชื่อใช้งาน ] [ ลงทะเบียนใช้งาน ]

มหกรรมคุณภาพการศึกษา
วพม. ประจำปี 2560

มหกรรมคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปร ะจำปี 2560

ณ ห้องประชุมนิรันดร์วิชย ชั้น 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา

วันที่ 25 ส.ค. 60

พิธีเปิดมหกรรมคุณภาพการศึกษา วพม. ประจำปี 2560

โดย พล.ต.หญิง รศ.ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ ผอ.กศ.วพม.

 • เรื่องที่ 1   การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ e-learning ของรายวิชาชีวเคมีและชีววิทยาระดับ โมเลกุลผ่านโปรแกรม Moodle

  พ.ต.ธนกฤต วิชาศิลป์ / ภาควิชาชีวเคมี กศ.วพม.

 • เรื่องที่ 2   รูปแบบการเรียนการสอนแบบ objectively-defined, facilitator-guided case discussion ในการเรียนแบบ block system สำหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 2

  พ.อ.หญิง ผศ.อนุสรา วัฒนจันทร์ / ภาควิชาสรีรวิทยา กศ.วพม.

 • เรื่องที่ 3   แนวทางพัฒนา นพท./นศพ.วพม. ให้มีสมรรถนะในการวิจัยและนำผลงานวิจัยไปนำเสนอในการประชมุ ระดับนานาชาติ

  พ.ท. ผศ.พันเลิศ ปิยะราช / ภาควิชาปาราสิตวิทยา กศ.วพม.

 • เรื่องที่ 4   การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของนักเรียน

  พ.อ.ผศ.ราม รังสินธุ์ / ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน กศ.วพม.

 • เรื่องที่ 5   รูปแบบการช่วยเหลือผู้เรียนผ่านกิจกรรม Pharmacology Tea Time (PTT)

  พ.ท.ศราวุธ จินดารัตน์ / ภาควิชาเภสัชวิทยา กศ.วพม.

 • เรื่องที่ 6   แนวทางการช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพฒั นาผลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี นในการเรยี นรายวิชาระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ

  พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา หัตถโชติ / ภาควิชาสรีรวิทยา กศ.วพม.

  Learn more

  • 2 - 31 พฤษภาคม 2560

   ภาควิชา กศ.วพม. รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559

  งานประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

  • คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
  • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา (นโยบาย ระบบ และกลไก)
  • กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  • การประเมินคุณภาพภายใน (ระดับภาควิชาและหน่วยสนับสนุน)
  • การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ของ ทบ. ประจำปี (ยศ.ทบ.)
  • การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของกองทัพ (สปท.)
  • การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.

  • Learn more

  คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

  พล.ต.หญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสดิ์

  ประธานคณะกรรมการ

  พ.อ.ผศ.อารมย์ ขุนภาษี

  รองประธานคณะกรรมการ

  พ.อ.รศ.สุพิชัย เจริญวารีกุล

  รองประธานคณะกรรมการ

  พ.อ.ผศ.ดุสิต สถาวร

  รองประธานคณะกรรมการ

  พ.อ.หญิง ผศ. อนุสรา  วัฒนจันทร์

  หน.สปค.วพม. / คณะกรรมการและเลขานุการ

  พ.ท.หญิง ณัชชนม์ เจริญผล

  คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


  Learn more

  งานบริหารยุทธศาสตร์ (Strategic Management)

  Panel content

  • งานบริหารยุทธศาสตร์ (Strategic Management)

   แผนยุทธศาสตร์ วพม. พ.ศ. 2560 - 64

   แผนปฎิบัติราชการประจำปี

   กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ

   นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

   รายงานผลการดำเนินการประจำปี


   Learn more

  งานจัดการความรู้ (KM)

  Panel content

  • งานจัดการความรู้ (KM)

   คณะทำงานด้านการจัดการความรู้ วพม.

   หัวข้อความรู้สำคัญของ วพม.

   กิจกรรมของชุมชนนักปฏิบัติ

   มหกรรมคุณภาพประจำปี


   Learn more

  งานบริหารความเสี่ยง (RM)

  Panel content

  • งานบริหารความเสี่ยง (RM)

   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วพม.

   คู่มือการบริหารความเสี่ยง วพม.


   Learn more