กิจกรรม

3 ก.ค. 2562

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Just-in-time Learning:share&learn ในห้วข้อ NON-TECHNICAL SKILLS EVALUATION:Practical assessment tools to chooes การประเมินทักษะรอบด้านและเครื่องมือที่มีให้เลือกใช้ วันพุธที่ 3 ก.ค. 62

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Just-in-time Learning:share&learn ในห้วข้อ NON-TECHNICAL SKILLS EVALUATION:Practical assessment tools to chooes การประเมินทักษะรอบด้านและเครื่องมือที่มีให้เลือกใช้ วันพุธที่ 3 ก.ค. 62 เวลา 1300-1530 ณ ห้องประชุมสดศรี ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.

 • 10 มิ.ย. 2562

  ประชุมคณะทำงานคุณภาพการศึกษา EdPEx (หมวด 4 ) ครั้งที่ 1

  ประชุมคณะทำงาน จัดทำรายงานผลการดำเนินการ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วพม. ประจำปีการศึกษา 2561 (หมวด 4) ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 10 มิ.ย. 62 เวลา 1330 - 1600 ห้อง สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

 • 4 มิ.ย. 2562

  ประชุมคณะทำงานคุณภาพการศึกษา EdPEx (หมวด 5) ครั้งที่ 1

  ประชุมคณะทำงาน จัดทำรายงานผลการดำเนินการ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วพม. ประจำปีการศึกษา 2561 (หมวด 5) ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 4 มิ.ย. 62 เวลา 1500 - 1630 ห้อง สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

 • 19 พ.ค. 2560

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชา ปี กศ.59 (ภทช.กศ.วพม.)

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชา กศ.วพม. ปีการศึกษา 2559 ( ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน ) วันศุกร์ที่ 19 พ.ค.2560 เวลา 0900-1200 น.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.852536311565811.1073741927.496586840494095&type=1&l=6aa94b71a5

 • 17 พ.ค. 2560

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชา ปี กศ.59 (ภกม.กศ.วพม.)

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชา กศ.วพม. ปีการศึกษา 2559 ( ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ) วันพุธที่ 17 พ.ค.2560 เวลา 1300-1600 น.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.851552221664220.1073741926.496586840494095&type=1&l=86598cd034

 • 16 พ.ค. 2560

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชา ปี กศ.59 (ภจป.กศ.วพม.)

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชา กศ.วพม. ปีการศึกษา 2559 ( ภาควิชาจิตเวชและประสาทวิทยา ) วันอังคารที่ 16 พ.ค.2560 เวลา 1300-1600 น.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.851002178385891.1073741925.496586840494095&type=1&l=06923c0654

 • 16 พ.ค. 2560

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชา ปี กศ.59 (ภวฟ.กศ.วพม.)

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชา กศ.วพม. ปีการศึกษา 2559 ( ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ) วันอังคารที่ 16 พ.ค.2560 เวลา 0900-1200 น.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.820637474755695.1073741913.496586840494095&type=1&l=e70e2fe985

 • 15 พ.ค. 2559

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชา ปี กศ.59 (ภสว.กศ.วพม.)

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชา กศ.วพม. ปีการศึกษา 2559 ( ภาควิชาสรีรวิทยา ) วันจันทร์ที่ 15 พ.ค.2560 เวลา 1300-1600 น.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.820637474755695.1073741913.496586840494095&type=1&l=e70e2fe985

 • 15 พ.ค. 2560

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชา ปี กศ.59 (ภพธ.กศ.วพม.)

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชา กศ.วพม. ปีการศึกษา 2559 ( ภาควิชาพยาธิวิทยา ) วันจันทร์ที่ 15 พ.ค.2560 เวลา 0900-1200 น.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.850330395119736.1073741922.496586840494095&type=1&l=78d18ae470

 • 9 พ.ค. 2560

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชา ปี กศ.59 (ภศธ.กศ.วพม.)

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชา กศ.วพม. ปีการศึกษา 2559 ( ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ) วันอังคารที่ 9 พ.ค.2560 เวลา 1300-1600 น.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.847046562114786.1073741921.496586840494095&type=1&l=36de2c6d8a

 • 4 พ.ค. 2560

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชา ปี กศ.59 (ภจช.กศ.วพม.)

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชา กศ.วพม. ปีการศึกษา 2559 ( ภาควิชาจุลชีววิทยา ) วันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ค.2560 เวลา 1300-1600 น.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.844062992413143.1073741920.496586840494095&type=1&l=657a81d2ff

 • 3 พ.ค. 2560

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชา ปี กศ.59 (ภกว.กศ.วพม.)

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชา กศ.วพม. ปีการศึกษา 2559 ( ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ) วันพุธที่ 3 พ.ค.2560 เวลา 1300-1600 น.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.843417192477723.1073741919.496586840494095&type=1&l=3f87a407c8

 • 3 พ.ค. 2560

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชา ปี กศ.59 (ภชค.กศ.วพม.)

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชา กศ.วพม. ปีการศึกษา 2559 ( ภาควิชาชีวเคมี ) วันพุธที่ 3 พ.ค.2560 เวลา 0900-1200 น.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.843304775822298.1073741917.496586840494095&type=1&l=4ee03698f4

 • 2 พ.ค. 2559

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชา ปี กศ.59 (ภสล.กศ.วพม.)

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชา กศ.วพม. ปีการศึกษา 2559 ( ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ) วันอังคารที่ 2 พ.ค.2560 เวลา 1300-1600 น.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.842864099199699.1073741916.496586840494095&type=1&l=41e50c4378

 • 1 พ.ค. 2560

  ประชุมชี้แจงขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกอง ปี กศ.59

  ประชุมชี้แจงขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกอง ปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 1 พ.ค.59 เวลา 1400-1500 น. ณ ณีณา นิรันดร์ ชั้น 3 ตึกมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.842098915942884.1073741915.496586840494095&type=1&l=4d9c11ecfb

 • 21 เม.ย. 2560

  ประชุมชี้แจงขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชา ปี กศ.59

  ประชุมชี้แจงขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ 21 เม.ย.59 เวลา 1330-1430 น. ณ ห้องระพี สาคริก ชั้น 3 ตึกมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.820637474755695.1073741913.496586840494095&type=1&l=e70e2fe985

 • 30 มี.ค. 2560

  วพม.รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ฯ EdPEx (Day 3)

  วพม.รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดย กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม พ.ศ.2560 วันที่ 30 มี.ค.60 - สัมภาษณ์อาจารย์พัฒนานักศึกษา - ผู้แทน ม.เกษตรศาสตร์ - เข้าร่วมฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการพัฒนา

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.820637474755695.1073741913.496586840494095&type=1&l=e70e2fe985

 • 29 มี.ค. 2560

  วพม.รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ฯ EdPEx (Day 2)

  วพม.รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดย กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม พ.ศ.2560 วันที่ 29 มี.ค.60 : ต้อนรับและแนะนำคณะผู้บริหาร วพม. สัมภาษณ์: ผู้บริหาร/อจ.ภาควิชา กศ.วพม. เยี่ยมชมภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.820623851423724.1073741912.496586840494095&type=1&l=5bd38f6ffd

 • 29 มี.ค. 2560

  วพม.รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ฯ EdPEx (Day 1)

  วพม.รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดย กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม พ.ศ.2560 วันที่ 28 มี.ค.60 : คณะกรรมการ consensus review ห้องสัมมนา 1 ชั้น 3 วพม.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.819488991537210.1073741908.496586840494095&type=1&l=ec717dc533

 • 21 มี.ค. 2560

  ประชุมซักซ้อมการรับตรวจ (EdPEx) 210360

  การประชุมซักซ้อมการรับตรวจประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 0800-1600 น. ห้องณีณานิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชาวิทยา วพม.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.815891115230331.1073741907.496586840494095&type=1&l=bb8b09f2ea

 • 21 ก.พ. 2560

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) 10กพ

  การประชุมอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา และ ระดับกอง. เพิ่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาระบบการดำเนินการของหน่วย ในวันอังคารที่ 21 ก.พ.60 ณ ห้องโถงนิทรรศการชั้น 4 ตึกมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.792937444192365.1073741905.496586840494095&type=1&l=8de3600e62

 • 10 ก.พ. 2560

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) 10กพ

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และแนวทางการประเมินสถาบันผ ลิตแพทย์ของ กสพท สำหรับผู้บริหารและคณาจารย์ วพม. วันที่ ๙-๑๐ ก.พ. ๖๐ ณ โถงหน้าประชุมมงกุฎเวชวิทยา ชั้น ๔ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา (10 ก.พ.60)

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.792937444192365.1073741905.496586840494095&type=1&l=8de3600e62

 • 9 ก.พ. 2560

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) 9กพ

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และแนวทางการประเมินสถาบันผลิตแพทย์ของ กสพท สำหรับผู้บริหารและคณาจารย์ วพม. วันที่ ๙-๑๐ ก.พ. ๖๐ ณ โถงหน้าประชุมมงกุฎเวชวิทยา ชั้น ๔ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา (9 ก.พ.60)

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.792304987588944.1073741904.496586840494095&type=1&l=ce68cdf9b5