กิจกรรม

21 มี.ค. 2562

ประชุมมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 2

ประชุมมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท (ครั้งที่ 2) วันพฤหัสบดีที่ 21 มี.ค. 62 เวลา 1430 - 1600  ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

 • 10 ม.ค. 2562

  การประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1

  การประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ปี 2562

  เรื่อง กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ ระดับอุดมศึกษา (PSF):แนวทางสู่การปฏิบัติ

  วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องระพี สาคริก ชั้น 3 เวลา 1330-1500

 • 8 ส.ค. 2561

  โครงการ The Winner ลดอ้วน ลดโรค

  โครงการ The Winner ลดอ้วน ลดโรค ปี 2 วันที่ 8 ส.ค.61 ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

 • 25 ก.ค. 2561

  โครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพล วพม.

  วันที่ 25 ก.ค.61 ณ ห้องประชุมนิรันดรวิชย ชั้น ๒ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 • 25 ก.ค. 2561

  WFME สำหรับคณาจารย์และ นพท.วพม.

  WFME สำหรับคณาจารย์และ นพท.วพม.

  วันที่ 25 ก.ค.61 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 • 19 ก.ค. 2561

  โครงการก่อตั้ง เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาถนนราชวิถี ครั้งที่ 4

  การประชุมเตรียมความพร้อม "โครงการก่อตั้ง เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาถนนราชวิถี ครั้งที่ 4

  ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค.61 เวลา 1330 ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

 • 18 ก.ค. 2561

  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา โดย ยศ.ทบ. ประจำปี 2561

  ในวันพุธที่ ๑๘ ก.ค.๖๑ เวลา ๐๘๓๐-๑๑๐๐ ณ ห้องณีณานิรันดร์ ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. พร้อมฟังสรุปผลตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานฯ จากคณะอนุกรรมการประเมินฯ เวลา ๑๕๓๐-๑๖๓๐

 • 9 ก.ค. 2561

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรายงานการประเมินตนเอง(WFME)7-8-9

  PCM WFME Tutorials.

  องค์ประกอบที่ 7 การประเมินหลักสูตร

  องค์ประกอบที่ 8 การบังคับบัญชาและบริหารจัดการ

  องค์ประกอบที่ 9 การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  วันจันทร์ที่ 9 ก.ค.2561 เวลา 1130-1330 ณ ณีณา นิรันดร์ วพม.

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรายงานการประเมินตนเองฯ (PCM WFME Tutorials) ตามที่แพทยสภาและสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) เข้าตรวจประเมินสถาบันผลิตแพทย์ตามเกณฑ์ WFME ในระหว่างวันที่ ๓๑ ก.ค.๖๑ และ ๑-๒ ส.ค.๖๑

 • 25 มิ.ย. 2561

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรายงานการประเมินตนเอง(WFME)5-6

  PCM WFME Tutorials.

  องค์ประกอบที่ 5 บุคลากรด้านวิชาการ/คณาจารย์

  องค์ประกอบที่ 6 ทรัพยากรทางการศึกษา

  วันจันทร์ที่ 25 มิ.ย.2561 เวลา 1130-1330 ณ ณีณา นิรันดร์ วพม.

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรายงานการประเมินตนเองฯ (PCM WFME Tutorials) ตามที่แพทยสภาและสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) เข้าตรวจประเมินสถาบันผลิตแพทย์ตามเกณฑ์ WFME ในระหว่างวันที่ ๓๑ ก.ค.๖๑ และ ๑-๒ ส.ค.๖๑

 • 22 มิ.ย. 2561

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้มอบประกาศนียบัตรแก่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม.

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้มอบประกาศนียบัตรแก่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม.

  ซึ่งได้ทำหน้าที่ และมีส่วนร่วมในงานพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และงานวันสถาปนา วพม. สำเร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดีเลิศ

 • 7 มิ.ย. 2561

  การเยี่ยมคุณภาพและสำรวจข้อมูลสถานศึกษา กห. (สปท.)

  การเยี่ยมคุณภาพและสำรวจข้อมูลสถานศึกษา กห.มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษา กห.เตรียมการรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่แนวใหม่ ทดลองพิจารณาแนวทางการประเมินระดับคุณภาพ และสำรวจข้อมูลสถานศึกษาสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษา กห.

  วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐

  ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา

  PCM Photo >>> http://110.170.35.73/photopcm/index.php?/category/685

 • 11 มิ.ย. 2561

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรายงานการประเมินตนเอง(WFME) องค์ประกอบที่ 3 และ 4

  PCM WFME Tutorials.

  องค์ประกอบที่ 3 การประเมินผลนิสิตนักศึกษา(Assessment of Students)
  องค์ประกอบที่ 4 นิสิตนักศึกษา (Students)

  วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย.2561 เวลา 1130-1330 ณ ณีณา นิรันดร์ วพม.

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรายงานการประเมินตนเองฯ (PCM WFME Tutorials) ตามที่แพทยสภาและสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) เข้าตรวจประเมินสถาบันผลิตแพทย์ตามเกณฑ์ WFME ในระหว่างวันที่ ๓๑ ก.ค.๖๑ และ ๑-๒ ส.ค.๖๑

 • 8 มิ.ย. 2561

  โครงการก่อตั้ง เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาถนนราชวิถี ครั้งที่ 3

  การประชุมเตรียมความพร้อม "โครงการก่อตั้ง เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาถนนราชวิถี ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 8 มิ.ย.61 เวลา 1330-1530 ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

 • 19 เม.ย. 2561

  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาควิชา)

  ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาควิชา)

  ทั้งหมด 22 ภาควิชา

 • 28 พ.ค. 2561

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรายงานการประเมินตนเอง(WFME) 2

  PCM WFME Tutorials. องค์ประกอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

  วันจันทร์ที่ 28 พ.ค.2561 เวลา 1130-1330 ณ ห้องระพี สาคริก วพม.

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรายงานการประเมินตนเองฯ (PCM WFME Tutorials) ตามที่แพทยสภาและสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) เข้าตรวจประเมินสถาบันผลิตแพทย์ตามเกณฑ์ WFME ในระหว่างวันที่ ๓๑ ก.ค.๖๑ และ ๑-๒ ส.ค.๖๑

 • 28 พ.ค. 2561

  โครงการก่อตั้ง เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาถนนราชวิถี ครั้งที่ 2

  การประชุมเตรียมความพร้อม "โครงการก่อตั้ง เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาถนนราชวิถี ครั้งที่ 2

  ในวันจันทร์ที่ 28 พ.ค.61 เวลา 1330-1530 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

 • 15 พ.ค. 2561

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรายงานการประเมินตนเอง(WFME) 1

  PCM WFME Tutorials.

  องค์ประกอบที่ 1 พันธกิจและผลลัพธ์

  วันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ค.2561 เวลา 1130-1330 ณ ห้องระพี สาคริก วพม.

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรายงานการประเมินตนเองฯ (PCM WFME Tutorials) ตามที่แพทยสภาและสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) เข้าตรวจประเมินสถาบันผลิตแพทย์ตามเกณฑ์ WFME ในระหว่างวันที่ ๓๑ ก.ค.๖๑ และ ๑-๒ ส.ค.๖๑

 • 28 มี.ค. 2561

  ประชุมโครงการก่อตั้ง “เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาถนนราชวิถี”

  ประชุมโครงการก่อตั้ง “เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาถนนราชวิถี”

  ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมณีณา นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. เวลา 1200-1400 น.

 • 21 มี.ค. 2561

  ประชุมประชาพิจารณ์ WFME (ประเมินหลักสูตร)

  ประชุมประชาพิจารณ์เล่มรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานลากล WFME (ประเมินหลักสูตร)

  วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องณีณานิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

 • 9 มี.ค. 2561

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยสนับสนุน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยสนับสนุน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกลไกการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ วพม. ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพของหน่วยสนับสนุน

  วันศุกร์ที่ ๙ มี.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๕๔๕

  ณ โถงหน้าห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น ๔ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา

 • 8 มี.ค. 2561

  ประชุมอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ปี กศ.๒๕๖๐

  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑ และมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพฯ

  วันพฤหัสบดีที่ ๘ มี.ค.๖๑  เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐

  ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา

 • 6 มี.ค. 2561

  ประชุมคณะทำงานยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วพม. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

  ประชุมคณะทำงานยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วพม. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เนื่องจากวพม. ได้จัดให้มีการประชุมย่อยของคณะทำงานรายหมวด ๑ – ๖ มาอย่างต่อเนื่อง จึงจัดประชุมเพื่อร่วมสรุปแผนการพัฒนา/ปรับปรุง ในวันอังคารที่ ๖ มี.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ ณ ห้องณีณา - นิรันดร์ ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

 • 2 มี.ค. 2561

  คณะทำงาน EdPEx หมวด 6

  ประชุมคณะทำงานยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วพม. (หมวด 6 กระบวนการทำงาน ) วันศุกร์ที่ 2 มี.ค.61 ห้องประชุม สปค.วพม. 1300-1500 น.

 • 1 พ.ค. 2560

  ประชุมชี้แจงขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกอง ปี กศ.59

  ประชุมชี้แจงขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกอง ปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 1 พ.ค.59 เวลา 1400-1500 น. ณ ณีณา นิรันดร์ ชั้น 3 ตึกมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.842098915942884.1073741915.496586840494095&type=1&l=4d9c11ecfb

 • 21 เม.ย. 2560

  ประชุมชี้แจงขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชา ปี กศ.59

  ประชุมชี้แจงขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ 21 เม.ย.59 เวลา 1330-1430 น. ณ ห้องระพี สาคริก ชั้น 3 ตึกมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.820637474755695.1073741913.496586840494095&type=1&l=e70e2fe985

 • 30 มี.ค. 2560

  วพม.รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ฯ EdPEx (Day 3)

  วพม.รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดย กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม พ.ศ.2560 วันที่ 30 มี.ค.60 - สัมภาษณ์อาจารย์พัฒนานักศึกษา - ผู้แทน ม.เกษตรศาสตร์ - เข้าร่วมฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการพัฒนา

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.820637474755695.1073741913.496586840494095&type=1&l=e70e2fe985

 • 29 มี.ค. 2560

  วพม.รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ฯ EdPEx (Day 2)

  วพม.รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดย กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม พ.ศ.2560 วันที่ 29 มี.ค.60 : ต้อนรับและแนะนำคณะผู้บริหาร วพม. สัมภาษณ์: ผู้บริหาร/อจ.ภาควิชา กศ.วพม. เยี่ยมชมภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.820623851423724.1073741912.496586840494095&type=1&l=5bd38f6ffd

 • 29 มี.ค. 2560

  วพม.รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ฯ EdPEx (Day 1)

  วพม.รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดย กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม พ.ศ.2560 วันที่ 28 มี.ค.60 : คณะกรรมการ consensus review ห้องสัมมนา 1 ชั้น 3 วพม.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.819488991537210.1073741908.496586840494095&type=1&l=ec717dc533

 • 21 มี.ค. 2560

  ประชุมซักซ้อมการรับตรวจ (EdPEx) 210360

  การประชุมซักซ้อมการรับตรวจประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 0800-1600 น. ห้องณีณานิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชาวิทยา วพม.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.815891115230331.1073741907.496586840494095&type=1&l=bb8b09f2ea

 • 21 ก.พ. 2560

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) 10กพ

  การประชุมอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา และ ระดับกอง. เพิ่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาระบบการดำเนินการของหน่วย ในวันอังคารที่ 21 ก.พ.60 ณ ห้องโถงนิทรรศการชั้น 4 ตึกมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.792937444192365.1073741905.496586840494095&type=1&l=8de3600e62

 • 10 ก.พ. 2560

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) 10กพ

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และแนวทางการประเมินสถาบันผ ลิตแพทย์ของ กสพท สำหรับผู้บริหารและคณาจารย์ วพม. วันที่ ๙-๑๐ ก.พ. ๖๐ ณ โถงหน้าประชุมมงกุฎเวชวิทยา ชั้น ๔ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา (10 ก.พ.60)

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.792937444192365.1073741905.496586840494095&type=1&l=8de3600e62

 • 9 ก.พ. 2560

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) 9กพ

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และแนวทางการประเมินสถาบันผลิตแพทย์ของ กสพท สำหรับผู้บริหารและคณาจารย์ วพม. วันที่ ๙-๑๐ ก.พ. ๖๐ ณ โถงหน้าประชุมมงกุฎเวชวิทยา ชั้น ๔ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา (9 ก.พ.60)

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.792304987588944.1073741904.496586840494095&type=1&l=ce68cdf9b5

 • 20 ม.ค. 2560

  ประชุมประชาพิจารณ์ SAR วพม.ตามเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 2

  ประชุมประชาพิจารณ์ SAR วพม.ตามเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 20 ม.ค.60 เวลา 0800-1300 น. ณ ห้องณีณานิรันดร์ อาคารมงกุฎเกล้าเวชาวิทยา วพม.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.780580888761354.1073741903.496586840494095&type=1&l=33a1f49858

 • 20 ม.ค. 2560

  ประชุมประชาพิจารณ์ SAR วพม.ตามเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 1 และ 2

  ประชุมประชาพิจารณ์ SAR วพม.ตามเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 1 และ 2 ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 19 ม.ค.60 เวลา 0800-1700 น. ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 20 ม.ค.60 เวลา 0800-1300 น. ณ ห้องณีณานิรันดร์ อาคารมงกุฎเกล้าเวชาวิทยา วพม.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.779882868831156.1073741902.496586840494095&type=1&l=208ea1f5b4

 • 26 ธ.ค. 2559

  ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน EdPEx 7.4,7.5

  คณะทำงานจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานของ วพม. ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ( EdPEx ) หมวด ๑ การนำองค์กร กับ หมวด ๒ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ประชุมโครงร่างองค์กร ข้อ ๗.๔ ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร ข้อ ๗.๕ ผลลัพธ์ด้านการเงินการและการตลาด ในวันจันทร์ที่ ๒๖ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๔๓๐-๑๖๓๐ น. ณ ห้องประชุม สปค.วพม.ชั้น ๕ อาคารมงกุฎเกล้าเวชวิทยา

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.765598130259630.1073741901.496586840494095&type=1&l=fd01402eca

 • 20 ธ.ค. 2559

  ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน EdPEx 7.3

  คณะทำงานจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร ในการประชุมโครงร่างองค์กร ข้อ ๗.๓ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ในวันอังคารที่ ๒๐ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๔๓๐-๑๖๓๐ น. ณ ห้องประชุม สปค.วพม.ชั้น ๕ อาคารมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.762125033940273.1073741900.496586840494095&type=1&l=e003514b03

 • 15 ธ.ค. 2559

  ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน EdPEx 7.2

  คณะทำงานจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด ๓ การมุ่งเน้นการลูกค้า ในการประชุมโครงร่างองค์กร ข้อ ๗.๒ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๔๓๐-๑๖๓๐ น. ณ ห้องประชุม สปค.วพม.ชั้น ๕ อาคารมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.759006394252137.1073741899.496586840494095&type=1&l=c157ac8875

 • 9 ธ.ค. 2559

  ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน EdPEx 7.1

  คณะทำงานจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด ๖ การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ ในการประชุมโครงร่างองค์กร ข้อ ๗.๑ ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ในวันศุกร์ที่ ๙ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๔๓๐-๑๖๓๐ น. ณ ห้องประชุม สปค.วพม.ชั้น ๕ อาคารมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.754784864674290.1073741898.496586840494095&type=1&l=935466b317

 • 7 ธ.ค. 2559

  ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน EdPEx หมวด ๔

  คณะทำงานจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ วันพุธที่ ๗ ธ.ค. ๕๙ เวลา ๑๔๓๐-๑๖๓๐ น. ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น ๕ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.753326124820164.1073741897.496586840494095&type=1&l=edbee89a2a

 • 30 พ.ย. 2559

  ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน EdPEx หมวด ๕(๒)

  คณะทำงานจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร (ครั้งที่๒) วันพุธที่ ๓๐ พ.ย. ๕๙ เวลา ๑๔๓๐-๑๖๓๐ น. ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น ๕ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.748054138680696.1073741896.496586840494095&type=1&l=71688d4459

   

 • 28 พ.ย. 2559

  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา วพม.

  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา วพม.ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๑๐๐-๑๔๐๐ ณ ห้องณีณานิรันดร์ ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.746495635503213.1073741895.496586840494095&type=1&l=2e1624985d

 • 18 พ.ย. 2559

  ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน EdPEx หมวด ๕

  คณะทำงานจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร วันศุกร์ที่ ๑๘ พ.ย. ๕๙ เวลา ๑๔๓๐-๑๖๓๐ น. ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น ๕ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.740246002794843.1073741894.496586840494095&type=1&l=abf4d7e83d

 • 15 พ.ย. 2559

  ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน EdPEx หมวด ๖

  คณะทำงานจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด ๖ การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ วันอังคารที่ ๑๕ พ.ย. ๕๙ เวลา ๑๕๐๐-๑๗๐๐ น. ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น ๕ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.738804259605684.1073741893.496586840494095&type=1&l=adbde74f8e

 • 9 พ.ย. 2559

  ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน EdPEx หมวด ๓(๒)

  คณะทำงานจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด ๓ การมุ่งเน้นลูกค้า (ครั้งที่ ๒) วันพุธที่ ๙ พ.ย. ๕๙ เวลา ๑๔๓๐-๑๖๓๐ น. ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น ๕ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.736121043207339.1073741892.496586840494095&type=1&l=afa09911e7

 • 28 ต.ค. 2559

  ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน EdPEx หมวด ๓

  คณะทำงานจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด ๓ การมุ่งเน้นลูกค้า วันศุกร์ที่ ๒๘ ต.ค. ๕๙ เวลา ๑๔๓๐-๑๖๓๐ น. ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น ๕ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.727527737400003.1073741891.496586840494095&type=1&l=9d5def457e

 • 25 ต.ค. 2559

  ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน EdPEx หมวด ๒

  คณะทำงานจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด ๒ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ วันอังคารที่ ๒๕ ต.ค. ๕๙ เวลา ๑๔๔๕-๑๖๓๐ น. ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น ๕ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.726165290869581.1073741890.496586840494095&type=1&l=dece8d58d2

 • 18 ต.ค. 2559

  ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน EdPEx หมวด ๑

  คณะทำงานจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด ๑ การนำองค์กร วันอังคารที่ ๑๘ ต.ค. ๕๙ เวลา ๑๔๓๐-๑๖๓๐ น. ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น ๕ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.722189941267116.1073741889.496586840494095&type=1&l=3fac88a5ca

 • 17 ต.ค. 2559

  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (EdPex)

  เประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วพม. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๗ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๑๐๐-๑๒๓๐ น. ณ ห้องณีณานิรันดร์ ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.720271228125654.1073741888.496586840494095&type=1&l=22a650ab01

 • 6 ก.ย. 2559

  งานมหกรรมคุณภาพ วพม. ประจำปี ๒๕๕๙

  งานมหกรรมคุณภาพ วพม. ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสดศรี อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. วันที่ ๖ ก.ย. ๕๙ เวลา ๐๗๔๕-๑๒๐๐ น. ในช่วงเช้าวันนี้ ผอ.กศ.วพม. ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา วพม. ประจำปี ๒๕๕๙ ที่ห้องประชุมสดศรี อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน การบรรยายพิเศษในหัวข้อ การยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ วพม. ในห้วง ๒๕๖๐-๖๔ โดย พ.อ. ผศ.ดุสิต สถาวร ผู้ช่วย ผอ.วพม. ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา/ หน.สปค.วพม. ซึ่งเล่าให้ฟังถึงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามมาตรฐานสากล หรือ WFME และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/ สถาบัน โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หรือ EdPEx หลังจากนั้นเป็นช่วงของการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ๕ หัวข้อเรื่อง จาก ๕ ภาควิชา ได้แก่ เรื่องที่ ๑ การรับฟังเสียงผู้เรียน และการรายงานผลคะแนนแบบรายบุคคล โดย พ.อ.หญิง ผศ. อนุสรา วัฒนจันทร์ ภาควิชาสรีรวิทยา กศ.วพม. เรื่องที่ ๒ การนำระบบ Wi-Fi มาใช้สนับสนุนการฝึกและการประเมินผลสำหรับปฏิบัติการเพชราวุธ โดย พ.อ. ผศ.ราม รังสินธุ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน กศ.วพม. เรื่องที่ ๓ การประยุกต์ใช้ Mini-CEX มาใช้ในการประเมินผลรายวิชาเภสัชวิทยา โดย ร.อ.อนุพงษ์ กันธิวงค์ ภาควิชาเภสัชวิทยา กศ.วพม. เรื่องที่ ๔ การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน โดย พ.อ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ กศ.วพม. เรื่องที่ ๕ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสนับสนุนผู้เรียน และการเตรียมความพร้อมแพทย์ประจำบ้านในฐานะผู้ช่วยอาจารย์ โดย พ.อ.หญิง อรวสี จตุทอง ภาควิชาจักษุวิทยา กศ.วพม. ช่วงสุดท้าย เป็นการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนทั้ง ๕ ภาควิชา โดย รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบริหาร ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้แทนของทั้ง ๕ ภาควิชา และผู้เข้าประชุม ขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้แทนภาควิชา และบุคลากรทุกท่าน ทั้งในฐานะผู้นำเสนอ ผู้ซักถาม และผู้เข้าประชุม ที่ทำให้การจัดงานมหกรรมคุณภาพการศึกษาในปีนี้ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.696794213806689.1073741887.496586840494095&type=1&l=b35f4d820b

 • 31 ส.ค. 2559

  โครงการสร้างเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา

  โครงการสร้างเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมนิรันดร์วิชย อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. - บรรยาย “ภาวะสุขภาพของกำลังพล วพม. ๑ ปีที่ผ่านมา” โดย พ.อ.ผศ.กิจจา สุวรรณ อาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา วพม. - การดูแลสุขภาพร่างกายโดยหลักดุลภาพบำบัด โดย พ.ท.หญิง ผศ.ดังใจ สุวรรณกิติ อาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา วพม. - บรรยาย “You are what you eat” - บรรยายพร้อมแบ่งกลุ่มสาธิต “เมนูอาหารตามใจ และตามกาย” โดย นายเดชคุณ พิทักษ์ถิรคุณ และคณะ นายทหารโภชนาการ หน่วยโภชนาการ กองกุมารเวชกรรม รพ.รร.๖ - บรรยาย “การบริหารร่างกาย สไตร์ SKT ” โดย รศ. ดร. สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี อดีตอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.693887794097331.1073741886.496586840494095&type=1&l=71f0a413c1

 • 15 ส.ค. 2559

  ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สปท

  ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ 15 ส.ค.59 เวลา 1100-1300 น. ณ ห้องณีณานิรันดร์ ชั้น 3 ตึกมงกุฎเกล้าเลชวิทยา วพม.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.684871674998943.1073741884.496586840494095&type=1&l=7dbc80f7cc

 • 11 ส.ค. 2559

  ประชุม CoP E-leaning พัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์ศึกษา

  ประชุม CoP E-leaning พัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์ศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 1330-1500 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. ในเรื่องแนวคิดและหลักเกณฑ์ในการปรับหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 / หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. พ.ศ.2547/2551/2556/2558

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.682837231869054.1073741883.496586840494095&type=1&l=36d258c8c9

 • 25 ก.ค. 2559

  ประชุมคณะทำงานรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ วพม.

  ประชุมคณะทำงานรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ วพม. วันจันทร์ที่ 25 ก.ค.59 เวลา 1330-1500 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.674059149413529.1073741882.496586840494095&type=1&l=4772fb9ec8

 • 7 ก.ค. 2559

  ประเมินคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาของ ทบ. ประจำปี ๒๕๕๙

  กำหนดการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษา วพม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘๓๐-๑๑๐๐ ณ ห้องณีณานิรันดร์ ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. Link Photo Pcm>>>http://202.28.80.105/photopcm/index.php?/category/386

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.664737300345714.1073741881.496586840494095&type=1&l=5582cec56c

 • 7 ก.ค. 2559

  ประชุมซักซ้อมการรับตรวจเยี่ยมจากคณะอนุกรรมการคุณภาพการศึกษาของ ทบ

  ประชุมซักซ้อมการรับตรวจเยี่ยมจากคณะอนุกรรมการคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๗ ก.ค.๕๙ เวลา ๑๔๐๐-๑๖๐๐ น. ณ ห้องประชุม ระพีสาคริก วพม.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.664328580386586.1073741880.496586840494095&type=1&l=8cd33e5fde

 • 24 มิ.ย. 2559

  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วย (ศสท,ฝงป,ผตก,ผธก,ผกง)

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วย - ศูนย์สารสนเทศ - ฝ่ายงบประมาณ - แผนกการเงิน - แผนกเตรียมการ - แผนกธุรการกำลังพล วันศุกร์ที่ 24 มิ.ย.2559 เวลา 1300-1600 น. ห้องประชุมกองอำนวยการ ชั้น ๓ ตึกศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.659913354161442.1073741879.496586840494095&type=1&l=ec07bf9405

 • 24 มิ.ย. 2559

  ประชุมเตรียมรับตรวจ ยศ.ทบ./สปท.ประจำปีงบประมาณ 2559

  ประชุมเตรียมการตรวจเยียมแและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษา รร.เหล่า / สายวิทยากร และหน่วยจัดการศึกษาของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2559 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 1000-1200 น. ณ ห้องประชุม ณีณานิรันดร์ วพม.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.659909854161792.1073741878.496586840494095&type=1&l=345c3789c7

 • 17 มิ.ย. 2559

  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วย ( กปค.วพม. )

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วย ( กองการปกครอง ) วันศุกร์ที่ 17 มิ.ย.2559 เวลา 0900-1200 น. ณ ห้องประชุม กปค.วพม.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.655440641275380.1073741877.496586840494095&type=1&l=82dce83fe2

 • 16 มิ.ย. 2559

  ประชุมคณะทำงาน สปค.วพม.

  ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. 16 มิ.ย.59 เวลา 1200-1300 น. ณ ห้องสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. ชั้น 5 ตึกมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.655439184608859.1073741876.496586840494095&type=1&l=04c15dd76b

 • 15 มิ.ย. 2559

  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วย ( ผปจ. /ผหส.กสน.วพม. )

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วย - แผนกห้องปฏิบัติการและวิจัย - แผนกห้องสมุด วันพุธที่ 15 มิ.ย.2559 เวลา 1400-1600 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 ตึกเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ วพม.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.654926951326749.1073741875.496586840494095&type=1&l=5f16fbf70e

 • 13 มิ.ย. 2559

  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วย ( สพว.วพม./รพ.รร.๖ )

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วย ( สำนักงานพัฒนางานวิจัย ) วันจันทร์ที่ 13 มิ.ย.2559 เวลา 1300-1600 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนางานวิจัย วพม. อาคารศูนย์ประวัติฯ

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.653537991465645.1073741874.496586840494095&type=1&l=7118866288

 • 13 มิ.ย. 2559

  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วย ( นพศ. )

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วย ( หน่วยแพทยศาสตร์ศึกษา ) วันจันทร์ที่ 13 มิ.ย.2559 เวลา 0900-1200 น. ณ ห้องประชุมหน่วยแพทยศาสตร์ศึกษา

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.653535181465926.1073741873.496586840494095&type=1&l=ace69d045d

   

 • 3 มิ.ย. 2559

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ (Knowledge Management) Link Photo Pcm>>> http://202.28.80.105/photopcm/index.php?/category/370 วันที่ ๓ มิ.ย. ๕๙ ณ ห้องประชุมนิรันดร์วิชย ชั้น ๒ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.653530641466380.1073741872.496586840494095&type=1&l=5f20962bba